Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

       Info   

 

 

 

Je naše dítě zralé pro školní výuku?

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. Předkládáme proto rodičům některá kritéria využitelná pro vlastní posouzení školní zralosti.

Pokud Vaše dítě ve většině požadavků vyhovuje údajům 
v levém sloupci, pak zpravidla je připravené na školu.
Ale i pokud je většina odpovědí shodných s údaji v pravém sloupci, není nutné kategoricky dítě označit za nepřipravené. 
Je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že bude ještě půl roku docházet do mateřské školy. Vývoj a dozrávání dítěte v tomto věku může být rychlejší. Údaje o optimální, tj. nejlepší, připravenosti Vám mohou pomoci právě pro individuální rozvoj v tomto období.

Optimální připravenost

Nedostačující připravenost 

Vyjadřuje se ve větách a jednoduchých souvětích. Vyslovuje správně všechny hlásky. Konverzuje s dospělými, popisuje řečí děje, poznatky a úvahy. Klade mnoho otázek. Umí vyprávět o rodičích, sourozencích.

Vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, zřídka samostatně. Vyprávění je nesrozumitelné, chaotické. Neklade otázky k doplnění svých znalostí. V řeči se projevuje dětská zpěvavá intonace nebo mazlivá výslovnost.

Orientuje se v okolí: zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svoje nacionále. 

Nezná základní údaje o svém okolí.

Má rozvinuty základy logické paměti, umí počítat předměty s pochopením: zná číselné řady (tzn. že vyjmenuje řadu po sobě jdoucích čísel), chápe vztah větší x menší, více x méně.   

Nedovede počítat předměty, má chybný logický úsudek.

Je vyspělý v grafických projevech: správně drží tužku, píše lehce, umí napodobit jednoduché tiskací nebo psací písmo, zná několik tiskacích písmen. Umí popsat, co nakreslilo.   

Neobratně zachází s tužkou.V nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

Je schopno soustředit se na práci, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.     

Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci.

Dovede navázat kontakt s cizí důvěryhodnou osobou.

Vyhýbá se cizím osobám. Je stydlivé, bázlivé, nebo nadměrně upovídané, předvádí se.

Umí ovládnout své emocionální projevy (pláč, vztek ...).

Má tendenci jednat impulzivně a bez zábran.

Umí pracovat ve skupině pod dálkovým vedením (dohledem, bez přímého kontaktu).

Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého.

Schopnost zapojit se do kolektivních  her, chápe pravidla her. Umí ustoupit jinému dítěti.

Stojí stranou, nenavazuje kontakty. Při hře je svárlivé, agresivní.   

Projevy samostatnosti: samo se umí obléknout, najíst, udržovat pořádek, správně plní pokyny, chce být užitečné, má zájem o úkoly, hraje si na školu, na práci. Započatou práci se snaží dokončit.   

Je nesamostatné, nedbá o pořádek a o své věci. Ničí sešity, knihy. Nepokouší se pomáhat, u práce nemá výdrž. Převládá zájem o hru.

Podřizuje se pokynům dospělých, i  když jsou pro něj právě nemilé, ale chápe jejich nutnost.   

Je neposlušné, odmítá vyhovět.